Vad är MSDS inom sjöfart: Ordlista för farligt gods och farliga ämnen

Förbi: Molly Pan
Publicerat datum:
Vad är MSDS inom sjöfart: Ordlista för farligt gods och farliga ämnen

Avslöjande av säkerhetsdatablad

När du arbetar med transporter är det viktigt att du känner till säkerhetsdatabladen (MSDS), även kända som säkerhetsdatablad (SDS) enligt det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).

MSDS är ett dokument som ger omfattande information om de ämnen som transporteras, inklusive sammansättning, potentiella faror, hanteringsinstruktioner och lagringsrekommendationer. Dess främsta syfte är att garantera säkerheten för alla personer som hanterar föremålet, samt att skydda miljön från eventuella skador.

Varför är säkerhetsdatablad viktiga inom sjöfart?

Under transporten transporteras många olika ämnen över hela världen, varav vissa kan utgöra en betydande risk för människor och miljö. Säkerhetsdatabladen är en värdefull referens för alla som är involverade i transportprocessen och bidrar till att minska hälso- och säkerhetsriskerna.

Till exempel ger MSDS viktiga detaljer till förpackningshanterare, vilket säkerställer att de vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder vid hantering av farliga material. Dessutom hjälper det transportörer genom att informera dem om korrekta lagrings- och hanteringsförfaranden, vilket förhindrar olyckor under transport.

När krävs säkerhetsdatablad?

Om du skickar vätskor, pulver eller något annat potentiellt farligt är det ofta obligatoriskt att inkludera ett MSDS eller SDS med din försändelse. Detta dokument hjälper till att klassificera materialen, bedöma den potentiella faran eller risken för människor och miljö samt ger viktig information om hantering och lagring.

I vissa fall kan säkerhetsdatablad också behövas vid transport av icke-farligt gods. Det fungerar som ett stödjande dokument som visar att de ämnen som transporteras inte faller under kategorin farligt gods. Genom att tillhandahålla säkerhetsdatablad kan du säkerställa en smidigare leveransprocess och förhindra onödiga förseningar eller problem.

Behöver jag ett säkerhetsdatablad?

Inom fraktbranschen är ett säkerhetsdatablad ett viktigt dokument om du fraktar föremål som kan innehålla farliga material. Detta dokument ger detaljerad information om innehållet i din försändelse med en teknisk uppdelning av komponenterna eller ämnena i din artikel. Syftet är att bevisa att din försändelse inte faller under kategorin farligt gods (DG).

Det är dock viktigt att notera att ett säkerhetsdatablad är ett stödjande dokument, inte ett komplett transportdokument. Det primära syftet med ett säkerhetsdatablad är att tillhandahålla skriftlig information om nödåtgärder i händelse av brand, spill/läckage, första hjälpen etc.

Vid transport av vätskor, pulver eller andra farliga ämnen är det ofta obligatoriskt att tillhandahålla ett SDB eller MSDS för att identifiera och klassificera den potentiella faran eller risken för människor eller miljön.

Hur kan jag få ett säkerhetsdatablad?

1. Kontrollera med tillverkaren eller leverantören: Det första steget är att kontakta produktens tillverkare eller leverantör och begära ett säkerhetsdatablad. De flesta företag bör ha säkerhetsdatabladet lätt tillgängligt för sina produkter, eftersom det är ett lagkrav i många länder.

2. Databaser online: Om tillverkaren eller leverantören inte kan tillhandahålla säkerhetsdatabladet kan du söka efter det i onlinedatabaser. Det finns många webbplatser som tillhandahåller information om säkerhetsdatablad för olika produkter och kemikalier. Några populära databaser är MSDSonline och Chemwatch.

3. Statliga organ: I vissa fall kan du få säkerhetsdatabladet från myndigheter som ansvarar för reglering av farliga ämnen. I USA har t.ex. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en databas med säkerhetsdatablad för olika kemikalier.

Hur förbereder man en MSDS-rapport?

Följ dessa steg för att säkerställa att du förmedlar korrekt information:

 1.  Samla in information: Kontrollera och samla in alla relevanta uppgifter om materialen eller ämnena i din sändning. Du måste tillhandahålla en teknisk uppdelning av komponenterna för att bekräfta att din försändelse inte kategoriseras som farligt gods.
 2.  Lista hälso- och säkerhetsrisker: Nämn eventuella hälsorisker som är förknippade med produkten samt de försiktighetsåtgärder som krävs för att hantera, lagra eller använda materialen. Inkludera nödrutiner och första hjälpen-åtgärder i händelse av oavsiktlig exponering.
 3. Inkludera UN-numret: Lägg till det fyrsiffriga UN-numret, som är en unik identifierare för farliga eller riskfyllda ämnen och varor.
 4. Instruktioner för hantering och lagring: Tydlig information om hur materialet ska hanteras och förvaras för att minimera potentiella risker. Detta kan omfatta krav på temperatur, luftfuktighet och ljus samt eventuella särskilda skyddsåtgärder.
 5. Tips för avfallshantering och transport: Erbjud vägledning om lämpliga metoder för bortskaffande och transport av materialen, inklusive eventuella begränsningar eller föreskrifter.

Kostar det att ta fram ett säkerhetsdatablad? Om så är fallet, hur mycket?

Att upprätta ett säkerhetsdatablad kan medföra kostnader, eftersom det ofta kräver expertkunskaper om produktens detaljer och dess farliga beståndsdelar. Kostnaden för att skapa ett säkerhetsdatablad varierar beroende på vilket företag som tillhandahåller tjänsten. Men om du planerar att frakta farliga eller riskfyllda material är det viktigt att ha ett säkerhetsdatablad för att följa lagstiftningen och garantera säkerheten för personer som hanterar och transporterar varorna.

När det gäller processen för att ta fram ett säkerhetsdatablad kan du antingen skapa det internt eller lägga ut det på en tredjepartsleverantör. Outsourcing kan vara en praktisk lösning eftersom det ger dig tillgång till expertis från yrkesverksamma som har erfarenhet av att skapa säkerhetsdatablad för ett brett spektrum av produkter. Beroende på hur komplex produkten är kan kostnaden för tjänsten variera från några hundra till ett par tusen dollar.

Dessutom är det viktigt att notera att kraven på säkerhetsdatablad ofta ändras i takt med att nya bestämmelser och specifikationer tillkommer. Därför kan du behöva uppdatera ditt säkerhetsdatablad med jämna mellanrum, vilket kan medföra extra kostnader. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till i din övergripande budgeteringsprocess för säkerhetsdatablad.

Om du väljer att skapa ett säkerhetsdatablad internt är det viktigt att ha personal som är kunnig om produkten, dess farliga komponenter och de relevanta bestämmelserna. Detta säkerställer att säkerhetsdatabladet är korrekt, uppdaterat och följer alla nödvändiga riktlinjer. Kostnaden för att skapa ett internt säkerhetsdatablad varierar beroende på vilken expertis och vilka resurser du har till hands, men det kan fortfarande vara ett kostnadseffektivt alternativ om du har personal och expertis.

Vad händer om jag inte kan få tag på ett säkerhetsdatablad?

Om du inte kan få tag på ett säkerhetsdatablad för din försändelse finns det några steg du kan ta för att lösa problemet. Det är viktigt att inse att transport av farligt material utan säkerhetsdatablad är riskfyllt och kan leda till straffavgifter eller försenade transporter.

Kontrollera först med din produkttillverkare eller leverantör. De är vanligtvis ansvariga för att tillhandahålla ett säkerhetsdatablad eftersom det innehåller detaljerad information om komponenterna eller ämnena i artikeln. De flesta företag har en särskild avdelning eller teammedlem som ansvarar för att hantera förfrågningar om säkerhetsdatablad.

Om din tillverkare eller leverantör inte kan tillhandahålla ett säkerhetsdatablad, kan du överväga att anlita en kvalificerad tredje part. Vissa företag är specialiserade på att tillhandahålla säkerhetsdatablad för olika produkter, kemikalier och ämnen. Deras expertis kan hjälpa till att säkerställa att din försändelse uppfyller lagstadgade krav och undviker problem under transporten.

Det är också värt att utforska alternativa fraktalternativ eller transportörer som kanske inte kräver ett säkerhetsdatablad för din specifika försändelse. Läs på lite om olika transportörers krav på farligt gods för att avgöra om någon av dem kan ta emot din sändning utan ett säkerhetsdatablad.

Slutligen, när alla alternativ har uttömts, kan du behöva ompröva transporten av det farliga materialet i fråga. Rättsliga och säkerhetsmässiga konsekvenser av bristande efterlevnad kan vara allvarliga, och det kan vara bäst att undvika att skicka materialet helt och hållet om du inte kan tillhandahålla den nödvändiga dokumentationen.

Kom ihåg att det alltid är bättre att ta det säkra före det osäkra när det gäller transport av farligt material. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad framför snabb leverans eller resursbesparingar.

Standarder för lagring och förpackning

Standarder för lagring och förpackning

När du hanterar farligt gods är det viktigt att följa strikta standarder för lagring och förpackning för att säkerställa en säker transport. Tänk på dessa viktiga faktorer när du förbereder din sändning:

 •  

Lagring: Säker förvaring av farliga material är avgörande för att minska risken för olyckor eller skador. Se till att du förvarar dessa varor i ett välventilerat område, på avstånd från antändningskällor eller överdriven värme. Det är också viktigt att separera inkompatibla material för att förhindra potentiella reaktioner.

 •  

Hantering: Vid hantering av farligt gods, använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, skyddsglasögon och masker enligt anvisningarna i säkerhetsdatabladet (MSDS) för det specifika materialet. Detta hjälper dig att minska risken för exponering för skadliga kemikalier.

 •  

Förpackning: Att välja rätt förpackning spelar en avgörande roll för att förhindra läckage eller spill under transport. Använd behållare tillverkade av material som är kompatibla med det farliga godset, och se till att de är oskadade och ordentligt förseglade. Förpackningen ska också ha etiketter och märkningar som korrekt beskriver innehållet och dess faror.

 •  

Dokumentation: Genom att inkludera ett säkerhetsdatablad i din sändning får du omfattande information om de potentiella riskerna och säkerhetsåtgärderna. Detta gör det möjligt för alla som hanterar dessa varor att förstå de försiktighetsåtgärder som krävs och reagera effektivt i händelse av en nödsituation.

Dokumentation och tullkrav

Förutom säkerhetsdatabladet är andra viktiga dokument för internationell transport följande:

 • Kommersiella fakturor och proformafakturor: Dessa dokument beskriver köpe- och försäljningsavtalen mellan köparen och säljaren.
 • Fraktsedlar: Detta är det officiella fraktdokumentet och kontraktet mellan avsändaren och transportören.
 • Packningslista: Ger information om försändelsen och dess innehåll, t.ex. mått, vikt och förpackningstyp.
 • Speditörens instruktionsbrev (SLI): Detta brev informerar transportören om viktiga leveransdetaljer och bemyndigar tullklarerare att agera för din räkning.
 • Automatiserat exportsystem (AES): Denna elektroniska arkivering krävs för vissa sändningar med specifika exportkrav.
 • Ursprungsintyg (CO): Detta dokument verifierar det land där sändningen har sitt ursprung.
 • Incoterms: Dessa standardiserade villkor anger varje parts ansvar för transport, risker och kostnader.

Genom att tillhandahålla fullständig och korrekt dokumentation säkerställer du en smidig tullprocess och snabbare leverans av din försändelse till dess destination. Säkerhetsdatabladet är viktigt för farliga material, men om du håller ordning på alla nödvändiga papper kommer din internationella fraktupplevelse att bli trevligare och problemfri.

Klassificering av farligt gods

Klassificering av farligt gods

Förenta Nationerna (FN) har upprättat ett universellt system för klassificering av farligt gods. Varje ämne tilldelas ett unikt UN-nummer som hjälper dig att identifiera det och hitta nödvändig information för säker hantering och transport. Systemet delar in farligt gods i nio primära faroklasser.

 • Klass 1: Explosiva ämnen - Dessa material utgör en risk för explosion under transport. Exempel på detta är dynamit, fyrverkerier och detonatorer.
 • Klass 2: Gaser - Denna klass omfattar komprimerade, kondenserade eller upplösta gaser under tryck. Exempel är propan, syre och kväve.
 • Klass 3: Brandfarliga vätskor - Det är vätskor som lätt kan antändas, t.ex. bensin, alkohol och aceton.
 • Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen - Ämnen i denna klass kan fatta eld vid kontakt med luft eller friktion. Exempel är magnesium, natrium och fosfor.
 • Klass 5: Oxiderande ämnen och organiska peroxider - Oxiderande ämnen kan orsaka eller bidra till förbränning av andra material, medan organiska peroxider kan vara en källa till värme, brand eller explosioner. Exempel är väteperoxid, ammoniumnitrat och kaliumpermanganat.
 • Klass 6: Giftiga och smittsamma ämnen - Giftiga ämnen utgör en risk för människors hälsa om de förtärs, inandas eller absorberas genom huden, medan smittsamma ämnen innehåller patogener som kan orsaka sjukdom. Exempel är cyanid, kvicksilver och biologiska prover.
 • Klass 7: Radioaktiva material - Dessa material avger joniserande strålning och kan skada levande organismer. Exempel är uran, plutonium och vissa medicinska isotoper.
 • Klass 8: Frätande ämnen - Frätande ämnen kan orsaka allvarliga skador på mänsklig vävnad eller de material som de kommer i kontakt med, t.ex. metall eller plast. Exempel är batterisyra, kaustiksoda och svavelsyra.
 • Klass 9: Diverse farliga ämnen - Denna klass omfattar allt annat farligt gods som inte passar in i de andra kategorierna. Exempel är asbest, torris och miljöfarliga ämnen.

Om du förstår hur farligt gods klassificeras kan du packa, märka och etikettera dina försändelser på rätt sätt och se till att du följer alla säkerhetsföreskrifter. Ha denna information i åtanke nästa gång du skickar potentiellt farliga material för att säkerställa en smidig och säker leveransprocess.

Hantering av rutiner för nödsituationer

Vid hantering av farliga material inom sjöfarten är det viktigt att vara förberedd på nödsituationer.

I händelse av en nödsituation bör ditt första steg vara att konsultera säkerhetsdatabladet. Dokumentet ger vägledning om nödrutiner, första hjälpen och hantering av farligt gods. Detta garanterar säkerheten för både miljön och alla ombord.

För att hantera nödrutiner effektivt är det viktigt att hålla säkerhetsdatabladet uppdaterat och lättillgängligt för alla besättningsmedlemmar. Regelbundna utbildningstillfällen är också nödvändiga så att alla förstår de korrekta procedurer som ska följas i händelse av en nödsituation.

Vid hantering av farliga material rekommenderas att man har personlig skyddsutrustning (PPE), spillsäkringskit och första hjälpen-förnödenheter till hands. Detta kan bidra till att minimera eventuella risker och hantera nödsituationer mer effektivt.

Sammanfattningsvis minskar sannolikheten för incidenter och säkerställer en säker miljö under transportprocessen genom att du bekantar dig med säkerhetsdatabladen för de material som transporteras och har rätt nödutrustning på plats.

Varför välja oss? Luckystar Logistic

En speditör spelar en avgörande roll när det gäller att samordna och arrangera transporten, särskilt när det gäller farliga material. De har omfattande kunskaper om dokumentationskrav och kan säkerställa att ditt säkerhetsdatablad är korrekt, fullständigt och ger viktig information om det farliga ämnet. Detta garanterar att din försändelse hanteras korrekt och säkert, vilket minimerar potentiella risker.

Här har vi:

 • Det snabbaste leveranssättet
 • Pålitliga leveranstider
 • Bred leveranstäckning
 • Effektivt spårningssystem

Luckystar grundades 2022 och är en uppskattad medlem av Federal Maritime Commission (FMC) och fungerar som en Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC). Företagets mission är att leverera överlägsen servicekvalitet till lägre kostnader, främst till Kina, USA, Kanada och Europa. Luckystar har medarbetare med över 20 års erfarenhet av logistik, vilket ger företaget en betydande expertis. Sedan starten har företaget ägnat sig åt att erbjuda globala dörr-till-dörr-transport- och logistiklösningar, med tonvikt på pålitlighet, anpassningsförmåga och lyhördhet.

Vi är inte vilket företag som helst - vi är experter på transport! Vi erbjuder branschledande lösningar och är stolta över att kunna erbjuda förstklassiga frakttjänster till en bråkdel av kostnaden för andra speditörer, både i Kina och i resten av världen. Därför är det smart att samarbeta med oss:

Noggrannhet du kan lita på:
Säg hejdå till leveransförseningar och hej till snabba leveranser, vilket är avgörande för företag som behöver leverera varor snabbt till sina kunder.

Ditt pass till global räckvidd:
Vårt breda nätverk av leveransdestinationer täcker praktiskt taget hela världen och erbjuder extraordinära möjligheter för företag som vill utöka sin räckvidd. Du kan vara säker på att ditt paket kommer att hitta sin väg till nästan alla hörn av världen och ta ditt företag globalt!

Spåra med enkelhet:
Säg adjö till gissningar. Våra strikta rutiner ger dig en spårningsmekanism som gör det enkelt för dig att följa din försändelse i varje skede av resan. Håll dig informerad och få sinnesfrid när du vet exakt var din försändelse befinner sig när du behöver veta det.

Personlig service, varje steg på vägen:
En av våra engagerade teammedlemmar kommer personligen att övervaka din transport från början till slut. Detta, i kombination med vårt engagemang för transparens och ständig kommunikation, säkerställer att du hålls uppdaterad om hur din last utvecklas varje steg på vägen.

Vid transport av farligt material är det viktigt att arbeta med erfarna tjänsteleverantörer för att säkerställa att din transport hanteras säkert och effektivt. Genom att samarbeta med oss kan du känna dig trygg med att din försändelse är i goda händer.

Letar du efter en erfaren speditör som kan hjälpa dig med dina transporter? Hör av dig till oss. Vi är alltid redo att hjälpa till. Vi erbjuder de oslagbart billigaste fraktpriserna för internationell frakt och våra tjänster är mer prisvärda än du kan tro. Tveka inte! Ta kontakt med oss idag.

Vanliga frågor och svar

Var får jag tag på säkerhetsdatabladet?

Du kan få säkerhetsdatabladet (MSDS) från kemikalietillverkaren, leverantören eller distributören. Det ska medfölja varje sändning av farligt material. Du kan också kontrollera onlineportaler och databaser hos respektive företag som kan ha säkerhetsdatablad för sina produkter.

Vilka är de fem punkter som ett säkerhetsdatablad måste innehålla?

Ett säkerhetsdatablad måste omfatta följande väsentliga delar:

 1. Identifiering: Produktens namn, tillverkare, kontaktinformation och rekommenderade användningsområden.
 2. Identifiering av fara(r): De specifika faror som är förknippade med kemikalien, inklusive hälso- och miljörisker.
 3. Sammansättning/Information om ingredienser: Detaljerad information om kemikaliens sammansättning, inklusive mängden av varje ämne.
 4. Första hjälpen-åtgärder: Instruktioner för omedelbar medicinsk behandling av personer som exponerats för kemikalien.
 5. Åtgärder för brandbekämpning: Lämpliga släckmedel, särskilda faror och brandbekämpningsprocedurer.

Observera att ett komplett säkerhetsdatablad ska ha 16 avsnitt, men att dessa fem avsnitt innehåller den mest kritiska informationen.

Vem ansvarar för att utfärda certifikat för säkerhetsdatablad?

Tillverkaren, leverantören eller distributören av det farliga materialet är ansvarig för att tillhandahålla säkerhetsdatabladet. De måste se till att den information som tillhandahålls är korrekt och uppdaterad för att uppfylla lagstadgade krav.

Vad är skillnaden mellan MSDS och COA inom sjöfarten?

Ett MSDS (Material Safety Data Sheet) ger detaljerad information om kemikaliens sammansättning, faror, säker hantering och åtgärder vid nödsituationer. Det är obligatoriskt vid transport av farliga material och säkerställer att nationella och internationella regelverk följs.

Å andra sidan är ett COA (Certificate of Analysis) ett dokument som intygar en produkts kvalitet och renhet. Det innehåller information om de testresultat och mätningar som utförts på produkten och bekräftar att den uppfyller de fastställda specifikationerna och standarderna. Medan COA är mer inriktat på produktkvalitet, ger MSDS säkerhetsinformation för hantering och transport.

Få ett citat

*” anger obligatoriska fält

Dold
Dold

sv_SESwedish