Hur man beräknar debiterbar vikt för flygfrakt: En enkel guide

Beräkning av debiterbar vikt är en viktig aspekt av flygfrakttransporter, eftersom det direkt påverkar kostnaden för att transportera gods. Begreppet debiterbar vikt innebär att man avgör om den faktiska eller volymetriska vikten är mer betydande, och det mer betydande värdet används för att beräkna fraktavgifterna. Du kan hantera dina flygfraktskostnader effektivt genom att förstå skillnaderna mellan faktisk och volymetrisk vikt och utföra korrekta beräkningar.

Hur man beräknar debiterbar vikt för flygfrakt: En enkel guide

Flygfraktsändningar måste följa en universell princip som tar hänsyn till både det fysiska utrymme som upptas och varans vikt. Följaktligen beräknas den debiterbara vikten med hjälp av det bästa värdet mellan de faktiska och volymetriska vikterna. På så sätt kan flygfraktbolagen hitta den mest balanserade metoden för prissättning av sina tjänster, vilket garanterar att sändningarna debiteras rättvist oavsett storlek eller vikt.

Det är viktigt att känna till hur man beräknar debiterbar vikt när man planerar flygfraktstransporter, eftersom det direkt påverkar den totala kostnaden och effektiviteten för dina transportinsatser. Genom att förstå komponenterna i beräkningar av faktisk och volymetrisk vikt, noggrant mäta din försändelse och välja lämplig fraktmetod kan du fatta välgrundade beslut för att optimera logistiken i leveranskedjan och samtidigt effektivt hantera kostnaderna.

Viktiga slutsatser

 • Beräkning av debiterbar vikt innebär att man jämför faktiska och volymetriska vikter och använder det bästa värdet för fraktkostnader.
 • Att förstå komponenterna i beräkningen av den debiterbara vikten är avgörande för en effektiv hantering av flygfraktsändningar.
 • Exakta mätningar och lämpliga fraktmetoder kan optimera logistiken i leveranskedjan och samtidigt minska kostnaderna.

Förståelse för flygfrakt och debiterbar vikt

När du skickar gods med flygfrakt är det viktigt att förstå begreppet debiterbar vikt. Den debiterbara vikten används för att fastställa kostnaden för din försändelse och är i allmänhet det högre av två värden: försändelsens faktiska eller volymetriska vikt.

Faktisk vikt avser bruttovikten för din försändelse, vilket helt enkelt är den totala vikten för alla paket. Denna mäts vanligtvis i kilogram (kgs).

Volumetrisk vikttar dock hänsyn till försändelsens mått och utrymme. Detta värde beräknas genom att multiplicera längden, bredden och höjden på varje paket i centimeter, dividera resultatet med en standardomräkningsfaktor (vanligtvis 6 000 för flygfrakt) och multiplicera med antalet paket i försändelsen. Resultatet är den volymetriska vikten i kilogram.

Vid fastställande av den debiterbara vikten för flygfraktsändningar jämförs de faktiska och volymetriska vikterna, och det högre värdet används för att fastställa fraktavgiften.

Tänk till exempel på en sändning med tre lådor på 10 kg med måtten 50 x 40 x 40 cm.

 1. Faktisk vikt: 3 lådor x 10 kg vardera = 30 kg
 2. Volymvikt: (50 x 40 x 40 cm) x 3 lådor / 6000 = 40 kg

I det här fallet är den volymetriska vikten (40 kg) större än den faktiska vikten (30 kg), så den debiterbara vikten för sändningen skulle vara 40 kg.

Att känna till den debiterbara vikten för flygfrakt är avgörande för att kunna göra en korrekt uppskattning av kostnaden för din försändelse och se till att den transporteras effektivt och säkert. Genom att förstå skillnaden mellan faktisk och volymetrisk vikt och beräkna den debiterbara vikten blir du bättre rustad att hantera dina flygfraktsförsändelser och kostnader.

Begreppen faktisk och volymetrisk vikt

Begreppen faktisk och volymetrisk vikt

För att beräkna volymvikten måste du först mäta paketets mått och se till att du har exakta mått på längd, bredd och höjd. Multiplicera dessa mått med varandra för att få fram paketets volym.

Konvertera sedan volymen till lämplig måttenhet (kubikcentimeter, kubikfot etc.) om det behövs. Fraktbolagen använder vanligtvis en specifik omvandlingsfaktor eller "dimfaktor" i sina beräkningar, som kan variera mellan olika bolag. För flygfrakt är en vanlig dimfaktor 167.

Dividera kollits volym med dimfaktorn för att bestämma dess volymvikt. Om du beräknar i kubikcentimeter använder du följande formel: volymvikt = (längd × bredd × höjd) / 167. Om du mäter i andra enheter, använd lämplig omvandlingsfaktor.

När du har beräknat den faktiska och volymetriska vikten kommer den debiterbara vikten att vara högre än de två värdena.

Detta tillvägagångssätt säkerställer att lufttrafikföretaget kompenseras för det utrymme som din försändelse upptar i deras lastrum, oavsett om det är ett tungt, kompakt paket eller ett lätt, stort paket.

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå begreppet faktisk och volymetrisk vikt och att beräkna dem när man skickar gods med flygfrakt.

Denna kunskap hjälper dig att bättre förstå dina transportkostnader och utrymmesbehov.

Beräkning av volymetrisk vikt

Volumetrisk vikt, även kallad dimensionsvikt, är avgörande för att fastställa den debiterbara vikten för flygfraktsändningar. Den tar hänsyn till paketets utrymme på transportören och dess faktiska vikt. För att beräkna den volymetriska vikten för din försändelse måste du följa några enkla steg.

Mät först paketets mått, inklusive längd, bredd och höjd, i centimeter. Inkludera eventuella ojämnheter eller utskjutande delar, eftersom de kan påverka de övergripande måtten. Anteckna dessa mått för att använda dem i dina beräkningar senare.

För att få fram paketets volym multiplicerar du längd, bredd och höjd med varandra. Det resulterande värdet är förpackningens volym i kubikcentimeter (cm³). För att omvandla detta värde till kubikmeter (m³) eller kubikfot (ft³) använder du dessa omvandlingsfaktorer:

1 m³ = 1 000 000 cm³ 1 ft³ = 35 314,7 cm³

När du har bestämt volymen måste du använda en volymetrisk omvandlingsfaktor för att få fram den volymetriska vikten. Standardomräkningsfaktorn för flygfrakt är 167 (1 m³ = 167 kg eller 6 000 cm³ = 1 kg). Använd följande formel för att beräkna den volymetriska vikten för ditt paket:

Volymvikt (kg) = Volym (cm³) / 6 000

Konvertera din volymvikt till kilogram om det behövs (1 kg = 2,205 lbs). Nu har du beräknat den volymetriska vikten för din flygfraktsändning.

För att fastställa den debiterbara vikten jämför du paketets faktiska vikt med den beräknade volymvikten. Det högre av de två värdena blir den debiterbara vikten för din försändelse.

Beräkning av volymvikt är avgörande för planering och budgetering av dina flygfraktstransporter. Genom att förstå hur den påverkar den totala fraktkostnaden kan du fatta bättre beslut och optimera logistikprocesserna.

Skillnader mellan flyg- och sjöfrakt

Skillnader mellan flyg- och sjöfrakt

När du skickar varor globalt är det viktigt att förstå de stora skillnaderna mellan flyg- och sjöfrakt, eftersom de kan påverka din logistikstrategi, dina kostnader och den totala leveranstiden.

Flygfrakt erbjuder ett snabbare transportsätt jämfört med sjöfrakt. Det är perfekt för tidskänsliga försändelser och lättfördärvliga varor. Transittiderna förkortas avsevärt, vilket leder till lägre försäkringspremier. Flygfrakt är dock ofta dyrare än sjöfrakt på grund av begränsat utrymme på flygplanen och högre bränslekostnader. Dessutom omfattas flygfrakt i allmänhet av strängare regler, inklusive fraktbegränsningar för vissa farliga material.

Å andra sidan, sjöfrakt erbjuder kostnadseffektiva lösningar för stora och tunga transporter. Med en högre lastkapacitet är det det bästa valet för transport av bulkvaror, fordon och byggutrustning. På grund av sjöfraktens långsammare transittider är den kanske inte lämplig för lättfördärvliga eller tidskänsliga varor. Sjöfrakt ger större flexibilitet när det gäller lasttyper och storlekar, men det är viktigt att arbeta med en pålitlig speditör för att kunna hantera komplexa tull- och myndighetskrav.

När du väljer mellan flyg- och sjöfrakt bör du ta hänsyn till följande faktorer:

 • Hastighet: Flygfrakt är betydligt snabbare och garanterar snabb leverans, medan sjöfrakt kan ta veckor eller månader beroende på transportväg.
 • Kostnad: Flygfraktkostnaderna är vanligtvis högre på grund av bränslekostnader och begränsat utrymme i flygplanet. Sjöfrakt kan vara ett mer ekonomiskt alternativ, särskilt för stora volymer.
 • Lastens storlek och vikt: Flygfrakt har begränsningar när det gäller lastens storlek och vikt, medan sjöfrakt erbjuder flexibilitet för skrymmande eller tunga föremål.
 • Miljöpåverkan: Flygfrakt har ett högre koldioxidavtryck, medan sjöfrakt tenderar att vara mer miljövänlig.
 • Regler och restriktioner: Flygfrakt har strängare regler för specifika lasttyper, medan sjöfrakt är mer tillåtande.

Valet mellan flyg- och sjöfrakt beror på dina behov, din budget och dina transportprioriteringar. Genom att samarbeta med en erfaren speditör kan du effektivt planera dina transporter och optimera fraktavgifterna för att uppnå bästa resultat för ditt företag.

Speditörernas och kurirernas roll

Speditörer och kurirer är avgörande inom logistik- och transportbranschen. De ser till att dina varor skickas och levereras på ett effektivt, säkert och snabbt sätt. I det här avsnittet diskuteras deras roll i beräkningen av den debiterbara vikten för flygfrakt.

Speditörernas och kurirernas roll

Speditörer fungerar som mellanhänder mellan dig och leverantörerna av transporttjänster. De ansvarar för att organisera och samordna alla aspekter av fraktprocessen, från dokumentation och tullklarering till att ordna med transport och beräkna den debiterbara vikten för flygfrakt. Den debiterbara vikten för flygfrakt bestäms av en volym- eller dimensionsfaktor, som tar hänsyn till både den totala volymen och den faktiska vikten för din försändelse.

Ditt valda kurirföretag, oavsett om det är DHL, FedEx, UPS eller TNT, ansvarar för att transportera dina varor från ursprung till destination. Beräkningen av den debiterbara vikten är avgörande för att fastställa transportkostnaden. För att beräkna den debiterbara vikten för flygfrakt använder kurirföretagen en specifik formel:

Debiterbar vikt = Max(faktisk vikt, volymetrisk vikt)

Den volymetriska vikten, även känd som dimensionsvikten, beräknas baserat på din försändelses dimensioner. Detta uttrycks som:

Volymvikt = (Längd x Bredd x Höjd) / Omvandlingsfaktor

Varje kurirföretag kan ha sin egen omräkningsfaktor, som kan variera något från en leverantör till en annan. Det är viktigt att du kontaktar din valda kurir för korrekt information och omvandlingsfaktorer.

För att säkerställa att du väljer rätt speditör och kurir för dina transportbehov är det viktigt att:

 • Jämför de tjänster som erbjuds av olika leverantörer
 • Granska deras meriter och referenser
 • Bedöm deras erfarenhet av att hantera liknande transporter
 • Utvärdera deras förmåga att erbjuda skräddarsydda lösningar enligt dina krav

Genom att förstå vilken roll speditörer och kurirer har när det gäller att beräkna den debiterbara vikten för flygfrakt kan du fatta välgrundade beslut och optimera fraktprocessen för dina varor.

Beräkning av uppräkningsbar vikt för olika material

Vid frakt av olika material, t.ex. bomull och stål, är det viktigt att beräkna den debiterbara vikten för att fastställa kostnaden för flygfrakt. Den debiterbara vikten tar hänsyn till försändelsens faktiska och volymetriska vikt, och det mest fördelaktiga värdet används.

Bomullsleveranser: Bomull, som är lätt men voluminös, har ofta en volymvikt som överstiger dess faktiska vikt.

 1. Mät den förpackade bomullens mått (längd, bredd och höjd) i centimeter.
 2. Multiplicera dessa mått och dividera med omräkningsfaktorn för luftkubik, vanligtvis 6 000 för luftfrakt.
 3. Se till att du använder metriska mått, med kubikmeter för volym och kilogram för vikt.

Om t.ex. en bomullssändning har måtten 120cm x 80cm x 50cm:

Volymetrisk vikt = (120 x 80 x 50) / 6000 = 80 kg

Jämför denna volymetriska vikt med sändningens vikt och använd det bästa värdet som den debiterbara vikten.

Leveranser av stål: Stålprodukter är mer massiva och tätare än bomull. Därför är deras faktiska vikt sannolikt högre än deras volymetriska vikt. Det är dock fortfarande viktigt att beräkna den faktiska och den volymetriska vikten, eftersom transportörerna kommer att använda det mest fördelaktiga värdet. Följ samma process som för bomullstransporter - mät måtten, multiplicera dem och dividera med omräkningsfaktorn för luftkubik.

Till exempel om en stålförsändelse har måtten 100 cm x 50 cm x 40 cm och en faktisk vikt på 320 kg:

Volymetrisk vikt = (100 x 50 x 40) / 6000 = 33,33 kg

I detta fall är ståltransportens faktiska vikt (320 kg) större än den volymetriska vikten (33,33 kg), vilket gör den debiterbara vikten till 320 kg.

Genom att följa dessa steg och förstå skillnaderna i beräkningen av den debiterbara vikten för olika material kan du göra en korrekt uppskattning av flygfraktkostnaderna för dina försändelser. Var noga med att ange korrekt vikt och mått för att undvika oväntade avgifter eller felberäkningar.

Förståelse för fraktkostnader och fraktavgifter

Att förstå hur fraktkostnader och fraktavgifter beräknas är avgörande när du skickar varor med flygfrakt. Det hjälper dig att fatta välgrundade beslut och hålla koll på dina kostnader. I det här avsnittet kommer vi att fokusera på begreppet debiterbar vikt eftersom det spelar en viktig roll för att fastställa kostnaden för flygfrakt.

Förståelse för fraktkostnader och fraktavgifter

Debiterbar vikt är en viktig parameter som flygfraktbolagen använder för att avgöra hur mycket du ska betala för din försändelse. Den tar hänsyn till både paketets faktiska bruttovikt och volymetriska vikt. Metoden har utvecklats för att ta hänsyn till hur mycket utrymme en försändelse tar upp i ett flygplans lastrum och dess faktiska vikt. Det säkerställer att den totala vikten och det utrymme som används i planet beaktas vid beräkningen av fraktkostnaden.

Här är de steg du behöver följa för att beräkna den debiterbara vikten:

 1. Hitta först faktisk bruttovikt av din försändelse. Detta är den totala vikten av dina varor, inklusive allt förpackningsmaterial. Väg din försändelse och anteckna vikten i kilogram.
 2. Därefter bestämmer du volymetrisk vikt av din försändelse med hjälp av antingen centimeter- eller tumformeln. Mät försändelsens längd, bredd och höjd i centimeter eller tum.
  1. Om du använder centimeter: Volymvikt (i kg) = (Längd x Bredd x Höjd) x antal lådor / 6 000
  1. Om du använder tum: Volymvikt (i kg) = (Längd x Bredd x Höjd) x antal lådor / 366

3. Jämför nu den faktiska bruttovikten och den volymetriska vikten. Den avgiftsbelagd vikt för din sändning kommer att vara det högsta av de två värdena.

Här är ett exempel som hjälper dig att visualisera processen:

 • Faktisk bruttovikt: 3 lådor med 10 kg vardera, totalt = 30 kg
 • Volumetrisk vikt (med centimeter): (50 x 40 x 40 cm) x 3 lådor / 6 000 = 40 kg
 • Volymvikt (i tum): (19,6 x 15,7 x 15,7) x 3 lådor / 366 = 40 kg
 • Resultat: 40 kg är större än 30 kg, så den debiterbara vikten är 40 kg.

Genom att förstå begreppet debiterbar vikt och hur det påverkar dina fraktkostnader kan du planera dina flygfraktsändningar bättre och undvika överraskningar när du betalar fraktavgifter.

Förpackningens inverkan på den debiterbara vikten

När du skickar med flygfrakt är det viktigt att tänka på hur förpackningen kan påverka den debiterbara vikten. Den debiterbara vikten är det högre värdet mellan försändelsens faktiska vikt och dess volymetriska vikt. Att utvärdera dina förpackningsval är avgörande för att säkerställa att du utnyttjar utrymme och resurser effektivt.

Förpackningens inverkan på den debiterbara vikten
 1. Mätning av standardpaket Det beror ofta på branschen, men vanligtvis handlar det om kartonger eller lådor i standardstorlek. Denna förpackning gör det lättare att stapla pallar och hjälper till att undvika oanvänt utrymme i dina sändningar. Genom att använda ett standardmått på förpackningen kan du optimera pallasten och effektivt minska den debiterbara vikten.
 2. Mätning av ytpaket - Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom den direkt påverkar paketets volymvikt. För att beräkna volymvikten multiplicerar du paketets mått (längd x bredd x höjd) och dividerar resultatet med dimensionsfaktorn (vanligtvis 167 för flygfrakt). Denna beräkning är avgörande för oregelbundna paket, eftersom allt ledigt utrymme kan leda till en för hög debiterbar vikt.
 3. Oregelbundna paket - Vid hantering av oregelbundna paket är det viktigt att packa dessa föremål för att minimera outnyttjat utrymme. Detta hjälper dig att avsevärt minska den volymetriska vikten och därmed den debiterbara vikten. Att använda skräddarsydda förpackningar eller skyddsmaterial kan bidra till att uppnå ett mer utrymmeseffektivt resultat.
 4. Storlek på kartong -  Detta påverkar direkt storleken och vikten på din totala försändelse. Överväg att använda mindre, mer utrymmeseffektiva kartonger utan att kompromissa med säkerheten för dina produkter. Kom ihåg att en mindre kartongstorlek kan bidra till att sänka den volymetriska vikten och minska den debiterbara vikten.
 5. Pallanvändning - När du använder pallar måste du stapla dina paket effektivt och säkert för att använda det tillgängliga utrymmet på pallen på ett klokt sätt. Korrekt stapling kan öka stabiliteten och skyddet av försändelsen och samtidigt minska den totala debiterbara vikten.

Sammanfattningsvis spelar förpackningen en viktig roll när det gäller att fastställa den debiterbara vikten för din flygfraktsändning. Genom att ta hänsyn till paketmått, kartongstorlek och pallanvändning kan du avsevärt minska den debiterbara vikten och göra dina transporter mer effektiva och kostnadseffektiva.

Användning av kalkylatorer för laddningsbar vikt

Du kan använda en kalkylator för laddningsbar vikt för att förenkla denna process och uppnå korrekta resultat.

En kalkylator för debiterbar vikt är ett onlineverktyg som hjälper dig att snabbt och enkelt fastställa den debiterbara vikten för din försändelse. Allt du behöver göra är att ange måtten (längd, bredd och höjd) och den faktiska vikten på ditt paket. Kalkylatorn jämför sedan de faktiska och volymetriska vikterna och ger dig den debiterbara vikten.

Det finns olika kalkylatorer för debiterbar vikt som är särskilt utformade för flygfraktsändningar. Du hittar vissa kalkylatorer på fraktbolagens webbplatser eller på bokningsplattformar för sändningar, t.ex. Freightos. Dessa kalkylatorer har ofta ytterligare funktioner, som att konvertera mått mellan olika enheter eller hantera flera paket i en beräkning.

För att säkerställa att du får de mest exakta resultaten är det viktigt att du mäter dina paket korrekt och matar in de exakta värdena i kalkylatorn. Var uppmärksam på de måttenheter som används av kalkylatorn och konvertera dina värden i enlighet med detta om det behövs.

Sammanfattningsvis kan du använda en kalkylator för debiterbar vikt för flygfraktsändningar för att spara tid och arbete när du ska fastställa dina fraktkostnader. Mät bara dina paket noggrant, ange rätt värden och använd lämplig kalkylator för att få de mest exakta resultaten.

Transporttyper och deras inverkan på den debiterbara vikten

När du beräknar den debiterbara vikten spelar det transportsätt du väljer en viktig roll. Varje typ av transport - luftfrakt, sjöfrakt, vägfrakt - har unika faktorer som påverkar den slutliga debiterbara vikten. Att förstå dessa skillnader kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du skickar dina varor.

Flygfrakt

Vid flygfrakt beräknas den debiterbara vikten utifrån den faktiska vikten eller den volymetriska vikten, beroende på vilket som är störst. Den volymetriska vikten bestäms genom att multiplicera förpackningens mått (L x B x H) och dividera produkten med en dimensionsfaktor, vanligtvis 6 000 för flygfrakt. Denna beräkning tar hänsyn till lastens fysiska storlek och vikt när det gäller den begränsade flygtransportkapaciteten.

Exempel på beräkning för flygfrakt:

Volymetrisk vikt = (L x B x H, i centimeter) / 6 000

Sjöfrakt

Beräkningen av den debiterbara vikten för sjöfrakt varierar beroende på om din last är en fullcontainerlast (FCL) eller en less-than-containerlast (LCL). För LCL-transporter beräknas den volymetriska vikten baserat på paketets mått med hjälp av formeln:

Volymvikt = (L x B x H, i centimeter) / 1 000

För FCL-transporter ersätter en avgift per container den volymbaserade avgiften, och containerns totala vikt får inte överstiga den maximala viktgräns som anges av fraktbolaget.

Vägtransport

Vägfrakt, även känt som trucking, beräknar vanligtvis den debiterbara vikten baserat på det större av den faktiska vikten eller den volymetriska vikten för en försändelse. Volymvikten för vägfrakt beräknas genom att produkten av paketets mått divideras med en måttfaktor, som varierar beroende på transportör. I vissa fall kan en densitetsbaserad prissättning tillämpas, som tar hänsyn till lastens storlek och vikt.

När du väljer transportsätt ska du ta hänsyn till kraven för din sändning, t.ex. tidsfrister, kostnadsbegränsningar och lastens egenskaper. Varje transportsätt har sina för- och nackdelar, från kostnad till hastighet och platstillgång. Väg dina alternativ och välj den bästa metoden för att effektivt transportera dina varor samtidigt som du håller din debiterbara vikt och de totala kostnaderna minimala.

Lagerhållning och dess inverkan på den debiterbara vikten

Dess påverkan på den debiterbara vikten för flygfrakt måste uppmärksammas när det gäller lagerhållning. När du hanterar din last i ett lager kan det hjälpa dig att fatta bättre beslut och spara kostnader om du förstår hur lagerorganisationen och lagringsteknikerna påverkar din debiterbara vikt.

Lagerhållning och dess inverkan på den debiterbara vikten

Lagerhållning är avgörande för att bestämma din lasts volym och bruttovikt. Korrekt organisering och förvaring av dina varor kan ha stor inverkan på det utrymme de upptar. Detta påverkar i sin tur den volymetriska vikten, en av de faktorer som beaktas vid beräkning av den debiterbara vikten för flygfrakt.

Vanliga frågor och svar

1. Vad är formeln för beräkning av volymvikt?

Volumetrisk vikt beräknas med hjälp av formeln: (Längd x Bredd x Höjd, i centimeter) / 6 000 (för flygfrakt). Denna formel tillämpas på varje kolli i en sändning. Kom ihåg att alltid använda längd, bredd och höjd i centimeter vid beräkningen.

2. Hur omvandlar man CBM till debiterbar vikt?

För att konvertera CBM (kubikmeter) till debiterbar vikt ska du först mäta sändningens mått i centimeter (L x B x H). Multiplicera sedan måtten och dela volymen med 1.000.000 för att få CBM. Slutligen dividerar du volymen (i CBM) med dimfaktorn 6 000 (för flygfrakt) för att få den debiterbara vikten (i kg).

3. Vad är det för skillnad mellan debiterbar vikt och bruttovikt?

Debiterbar vikt är den vikt som används för fakturering, medan bruttovikten är försändelsens faktiska fysiska vikt. Den debiterbara vikten kan vara den volymetriska vikten baserat på en sändnings dimensioner eller den faktiska bruttovikten, beroende på vilken som är störst. Detta säkerställer att transportörerna får skälig ersättning för lastens utrymme och vikt.

4. När debiteras volym i stället för vikt för flygfrakt?

Flygfrakt debiteras efter volym när den volymetriska vikten är större än sändningens faktiska bruttovikt. Detta beror på att vissa lätta men stora försändelser tar upp mer utrymme på ett flygplan än deras faktiska vikt skulle tyda på, vilket påverkar transportörens kapacitet att transportera ytterligare last.

5. Hur kan jag fastställa den debiterbara vikten för olika typer av frakt?

Använd formeln (L x B x H, i centimeter) / 6 000 för flygfrakt för att beräkna volymetrisk vikt. För andra typer av frakt, som väg-, sjö- och järnvägsfrakt, är det bäst att rådgöra med din transportör, eftersom densitetsförhållanden och dimfaktorer kan variera beroende på plats och specifika transportprocesser.

6. Vilken roll spelar måtten vid beräkningen av den bidragande vikten?

Mått (längd, bredd och höjd) är avgörande för beräkningen av den debiterbara vikten, särskilt för lätt men skrymmande gods. Genom att ta hänsyn till måtten kan transportörerna säkerställa att de får skälig ersättning för det utrymme som lasten upptar, liksom för dess fysiska vikt. Måtten är avgörande för beräkningen av volymvikten, som används för fakturering om den är högre än sändningens faktiska bruttovikt.

Använd våra tjänster för flygfrakt idag

Använd våra tjänster för flygfrakt idag

För de bästa priserna och den bästa erfarenheten av flygfrakt, anlita oss. Allt du behöver göra är att skicka ett meddelande till oss via kundkontaktformuläret på vår webbplats. Vi kommer att vägleda dig om hur du kan dra nytta av våra utmärkta flygfrakttjänster.