Hazmat Vrachtverzendingsdienst

Verder zijn gevaarlijke materialen die onder bepaalde omstandigheden, zoals nattigheid en vocht, vlam kunnen vatten of exploderen gevaarlijk reactieve stoffen. Ze kunnen bestaan als gassen, vloeistoffen of vaste stoffen. Chloor en waterstof zijn twee voorbeelden van typische gevaarlijk reactieve materialen.

Klasse 5 organische peroxide en oxidatiemiddelen

Idealiter worden de gevaarlijke stoffen in deze klasse ingedeeld in twee divisies. Dit zijn materialen die bij verbranding zuurstof produceren. De gevaarlijke ladingen in deze klasse kunnen in de volgende divisies worden geplaatst:

  • Oxidanten zoals waterstofperoxide
  • Organische peroxiden zoals bleekmiddel

Oxidatiemiddelen zijn gevaarlijke stoffen die het potentieel hebben om andere dingen te ontsteken en te verbranden. Ze kunnen bestaan als gassen, vloeistoffen of vaste stoffen. Gebruikelijke oxidatiemiddelen zijn bijvoorbeeld zuurstof en salpeterzuur.

Gevaarlijke verbindingen zoals organische peroxiden kunnen ontbranden of exploderen. Ze kunnen bestaan als gassen, vloeistoffen of vaste stoffen. Acetonperoxide en methylethylketonperoxide zijn twee voorbeelden van typische organische peroxiden.

Klasse 6 Giftige en besmettelijke stoffen

De gevaarlijke stoffen in deze klasse zijn meestal onderverdeeld in de volgende divisies:

  • Giftige stoffen zoals pesticiden.
  • Etiologische (infectieuze) stoffen.

Gevaarlijke materialen, ook wel giftige chemicaliën genoemd, kunnen worden ingeademd, ingeslikt of via de huid worden opgenomen, met de dood of ernstig letsel tot gevolg. Ze kunnen bestaan als gassen, vloeistoffen of vaste stoffen. Arseen en cyanide zijn twee voorbeelden van typische giftige chemicaliën.

Gevaarlijke stoffen die mens of dier kunnen infecteren, worden infectieuze stoffen genoemd. Ze kunnen bestaan als gassen, vloeistoffen of vaste stoffen. De meest voorkomende infectieuze agentia zijn bacteriën en virussen.

Klasse 7 radioactief materiaal

Radioactief plakkaat

De gevaarlijke materialen die in deze hazmat-klasse worden geplaatst, zijn die welke radioactieve stoffen bevatten. Dit betekent dat ze straling uitzenden, wat een gevaarlijke stof is. Ze kunnen bestaan als gassen, vloeistoffen of vaste stoffen. De radioactieve elementen uranium en plutonium zijn twee voorbeelden.

Bovendien wordt alles dat meer radioactieve activiteit per gram produceert dan 0,002 microcurie beschouwd als radioactieve stoffen. Deze classificatie omvat items die uranium en radium bevatten, maar splitst ze niet op in subklassen.

Klasse 8 corrosieve materialen

Bijtend

Dit zijn stoffen die bedoeld zijn om in welke vorm dan ook te corroderen. Enkele van de gevaarlijke goederen die in deze categorie kunnen worden geplaatst, zijn lithium-ionbatterijen en huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Ze kunnen bestaan als gassen, vloeistoffen of vaste stoffen.

Klasse 9 Diverse gevaarlijke goederen

Deze klasse is voor items die gevaarlijk kunnen zijn, maar niet passen in een van de andere acht categorieën. Droogijs, auto-onderdelen (zoals airbags) en lithium-ionbatterijen zijn enkele voorbeelden van items binnen klasse negen. Ze komen in vaste, vloeibare of gasvormige vorm.

Voorschriften voor Hazmat-verzending

Elke gevaarlijke stof die een vervoerder vervoert tijdens een hazmat-vracht moet vergezeld gaan van een verzenddocument dat is opgesteld in overeenstemming met de HMR. Het vervoer van gevaarlijke stoffen is onderworpen aan de DOT-regelgeving in de Verenigde Staten.

Om het veilige transport van gevaarlijke goederen te garanderen, heeft het Department of Transportation (DOT) strikte richtlijnen, de Hazardous Materials Transportation Act en voorschriften voor gevaarlijke stoffen die moeten worden nageleefd.

Deze richtlijnen en wetten met betrekking tot gevaarlijke materialen zijn bedoeld om de algemene mens en het milieu te beschermen tegen mogelijke negatieve effecten van gevaarlijke voorwerpen.

Als verlader is het van cruciaal belang dat u vertrouwd raakt met alle toepasselijke wetten op het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Zo kunt u gemakkelijk gevaarlijke stoffen vervoeren.

Belangrijke factoren tijdens een Hazmat-vracht

Er zijn verschillende cruciale factoren waarmee u rekening moet houden als u gevaarlijke stoffen wilt vervoeren. Deze factoren omvatten het volgende:

Etikettering

Als verlader bent u verantwoordelijk voor het correct labelen van hazmat-verpakkingen. Voor elk van de vele classificaties heeft de DOT labels ontwikkeld. Ze moeten door de verzender worden afgedrukt en kunnen niet zonder boetes met de hand worden gemaakt. De DOT onderscheidt deze labels op basis van hun grootte, vorm en kleur.

Verpakking

Een ander belangrijk aspect tijdens het vervoeren van gevaarlijke stoffen is het verpakken van gevaarlijke stoffen. Er zijn verschillende classificaties van toepassing wanneer u gevaarlijke artikelen verzendt. U moet ervoor zorgen dat alle gevaarlijke stoffen in de juiste "verpakkingsgroep" zitten.

Deze classificatie is bedoeld om vervoerders te helpen bij het bepalen van het potentiële gevaar van het pakket en bijgevolg bij de juiste behandelingsstrategie. De DOT verdeelt deze organisaties in drie categorieën:

Pakketgroep I: Gevaarlijke materialen binnen de categorie vormen het grootste risico. Dit geeft aan dat de componenten in de verpakking het milieu het meest kunnen schaden als ze verkeerd worden behandeld.

Pakketgroep II: Gevaarlijke stoffen die onder deze rubriek vallen, worden beschouwd als matig schadelijk van aard. Ze zijn niet goedaardig, maar ze zullen alleen een beetje schade aanrichten als een vervoerder ze verkeerd behandelt.

Pakketgroep III: De derde pakketgroep bevat producten met het laagste milieurisico. Ze vormen nog steeds een risico en moeten voorzichtig worden behandeld, maar gezien het intrinsieke gevaar van het materiaal doen ze dat met het minste risico.

Juiste documentatie

Een Shipper's Declaration Dangerous Goods is nodig als u gevaarlijke stoffen wilt verzenden. Zorg ervoor dat alle informatie over de gevaarlijke goederen die worden verzonden en de goede praktijken voor het hanteren en vervoeren van de materialen in dit document zijn opgenomen.

Volgens de federale wetgeving beschrijft 49 CFR Part 172 Subpart C de voorschriften voor verzendpapier. Een verzendingsdocument is elk verzendingsdocument dat voldoet aan de normen van dit subdeel en een gevaar communiceert in het kader van de regelgeving inzake gevaarlijke stoffen.

Elke persoon die aanbiedt om gevaarlijke items te vervoeren, moet de materialen vermelden op een verzenddocument dat voldoet aan de specificaties van de HMR. Elke gevaarlijke stof die een vervoerder vervoert, moet vergezeld gaan van een verzenddocument dat is opgesteld in overeenstemming met de HMR.

Verder is het van cruciaal belang om in gedachten te houden dat een materiaal dat geen gevaarlijk materiaal is in overeenstemming met dit subhoofdstuk, mogelijk niet wordt aangeboden voor transport of vervoerd als de beschrijving op een verzenddocument een gevarenklasse of een identificatienummer vermeld in 49 CFR 172.101 bevat. , met uitzondering van materialen in de VN-aanbevelingen, de ICAO technische instructies of de IMDG-code.

Bovendien moet het verzendpapier volgens de hazmat-verzendvoorschriften een telefoonnummer bevatten voor noodhulp. Het opgegeven telefoonnummer staat vaak onder toezicht tijdens het transport van gevaarlijke stoffen en opslag.

De contactgegevens moeten die zijn van een persoon die bekend is met de gevaarlijke producten die worden verzonden en de juiste protocollen voor noodhulp of die snel toegang heeft tot iemand die dat wel doet.

U moet een actief contract hebben met de serviceprovider als u het nummer voor één gebruikt, zoals CHEMTREC. Op de mailing moet dit telefoonnummer duidelijk zichtbaar zijn.

Markering

Net als bij etikettering, schetst 49 CFR, subdeel D, deel 172 de normen voor het markeren van verpakkingen. Een pakket moet worden gemarkeerd met de juiste verzendnaam en het identificatienummer voor alle gevaarlijke materialen die het bevat. De markeringen moeten leesbaar zijn, in het Engels en mogen niet worden bedekt door andere labels of markeringen.

Afhankelijk van het materiaal kunnen er aanvullende markeringsvereisten zijn. Als 172.203 dit verplicht, moeten technische namen voor niet-bulkverpakkingen tussen haakjes worden gemarkeerd met de juiste verzendnaam (k). Voor ORM-D en beperkte hoeveelheden zijn geen identificatienummers vereist.

Hazmat-transportproces

Het transportproces van gevaarlijke stoffen is vergelijkbaar met dat van andere goederen. Het grote verschil zit in de zorg- en veiligheidsmaatregelen die tijdens een hazmat-vracht moeten worden nageleefd.

De eerste stap als u gevaarlijke stoffen wilt vervoeren, is het vinden van de juiste zeecontainer. Dit kan een uitdaging zijn omdat sommige voorschriften en normen bepalen welke containers moeten worden gebruikt voor specifieke gevaarlijke ladingen.

Als u bijvoorbeeld gevaarlijke ladingen verzendt die verf, chemicaliën, ontvlambare vloeistoffen en radioactieve stoffen bevatten.

Daarnaast moet u ervoor zorgen dat uw medewerkers of expediteurs goed zijn opgeleid. Adequate training kan ervoor zorgen dat uw werknemers de cruciale factoren begrijpen waarmee ze rekening moeten houden bij het kiezen van een container voor uw hazmat-zendingen.

Zodra u de container heeft, is de volgende stap om ervoor te zorgen dat deze correct is geëtiketteerd. Dit omvat het afdrukken van de juiste waarschuwingen, aanwijzingen en verzendnaam van het label. Als je dat niet doet, kunnen er zware straffen worden opgelegd.

Zorg ervoor dat u ook eventuele speciale instructies op het etiket van de hazmat-zending vermeldt. Verder moet het label voor het gemak gedurende de hele vracht op een zichtbare plaats worden geplaatst.

De laatste stap is ervoor te zorgen dat de gevaarlijke stoffen goed verpakt zijn. Zorg er in dit stadium voor dat ze in de juiste verpakkingsgroep zitten en verpakt zijn volgens de voorschriften van de specifieke gevarenklasse.

Bovendien zou het correct verpakken van gevaarlijke ladingen ervoor zorgen dat ze veilig zijn voor verzending. Bij het vervoeren van gevaarlijke materialen zou het schadelijk zijn om tijdens het vervoer lekken of morsen te hebben.

De rol van een verzender bij het verzenden van gevaarlijke stoffen

De verlader die de gevaarlijke lading vervoert, is verantwoordelijk voor het bekendmaken van de precieze eisen. Als u als verlader niet over de nodige informatie en kennis beschikt over het vervoeren van gevaarlijke stoffen, kunt u het beste een expeditiebedrijf inhuren.

Bovendien is het, om verwarring te voorkomen, cruciaal om de details van deze producten in duidelijke bewoordingen uit te drukken voordat een leverancier de vracht overhandigt. Als de leverancier details heeft over de gevaarlijke stoffen die ze vervoeren; het zou gemakkelijk zijn om de veiligheid vast te stellen.

Verladers die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten alle nodige informatie verstrekken met behulp van een goed onderhouden veiligheidsinformatieblad (SDS) om hen hierbij te helpen. U kunt ook een tabel met gevaarlijke stoffen gebruiken om de gevaarlijke materialen die worden vervoerd correct te classificeren en te verstrekken.

De rol van een makelaar in Hazmat Shipping

Makelaars voor hazmat-zendingen moeten gecertificeerd zijn om gevaarlijke artikelen te vervoeren. Een vrachtmakelaardij heeft een gevaarlijke certificering nodig voordat ze enige vorm van hazmat-vrachten kunnen plannen.

In tegenstelling tot de hazmat-certificeringen van verladers en ontvangers, heeft deze certificering geen betrekking op de veilige behandeling en opslag van gevaarlijke stoffen. In plaats daarvan is de accreditatie van een makelaardij gericht op het naleven van de Federal Hazardous Materials Regulations van het Department of Transportation (HMR).

Makelaars moeten specifieke niveaus van professionaliteit in acht nemen bij gevaarlijk transport, omdat zij optreden als vertegenwoordiger van de verlader. Makelaars die hun licentie, die na drie jaar verloopt, willen behouden, moeten goed thuis zijn in alle aan hazmat-verzending gerelateerde kwesties.

De makelaar moet ook goed thuis zijn in de volgende gebieden:

  • Hazmat-lessen
  • Regels voor Hazmat-verpakkingen en -aanplakbiljetten
  • Verzenddocumentatie

Zorg er bovendien voor dat u uw vrachtmakelaardij vraagt hoe zij omgaan met het behouden van hun hazmat-certificering, aangezien het onderhouden ervan zo'n gecompliceerde procedure kan zijn.

Relatie tussen veiligheid en Hazmat-vracht

De belangrijkste overweging bij het vervoeren van gevaarlijke ladingen is veiligheid. Wanneer de juiste verpakking en apparatuur worden gebruikt, de juiste productinformatie wordt vermeld en alle vereisten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden gevolgd, is het mogelijk om zonder problemen gevaarlijke chemicaliën te vervoeren (federale voorschriften voor gevaarlijke stoffen).

Zoals eerder vermeld, moeten alle documenten die door verladers worden ingediend, een betrouwbaar alarmnummer bevatten dat de vervoerder kan bellen in het geval er iets gebeurt en de vereiste informatie over UN-nummers.

De veiligheid van mens en milieu is voor ons als vrachtbedrijf de belangrijkste zorg. De klasse van gevaarlijke stoffen die in onze zeecontainers aanwezig zijn, moet doorgaans worden vermeld op borden die aan de buitenkant van de vracht zijn bevestigd.

Bovendien moeten de scheepskapiteins en vrachtwagenchauffeurs Hazmat-gecertificeerd zijn en moet op hun commerciële rijbewijs de Hazmat Endorsement (CDL) staan. De verzending van gevaarlijke stoffen kan veilig en zonder extra tijd voor uw zending worden uitgevoerd, mits alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden genomen en iedereen in de toeleveringsketen naar behoren is opgeleid en gecertificeerd.

Het beste Hazmat-vrachtbedrijf

Als u overweegt gevaarlijke stoffen waar ook ter wereld te vervoeren, heeft u een betrouwbaar en gecertificeerd transportbedrijf voor gevaarlijke stoffen nodig. Luckystar Logistic biedt de beste hazmat-vrachtdiensten in de branche.

Ons bedrijf heeft geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat we een team van ervaren en opgeleide professionals hebben die omgaan met gevaarlijke stoffen. Het team staat garant voor het behandelen van uw gevaarlijke stoffen met de grootst mogelijke zorg en oog voor detail.

We bieden ook verschillende verzendopties voor gevaarlijke stoffen. Uw keuze van verzendmethode kan worden bepaald door uw behoeften en het type gevaarlijke lading dat wordt verzonden. De beschikbare verzendmethoden zijn onder andere:

  • Luchtvracht
  • Zeevracht
  • Vervoer per vrachtwagen over land

U kunt met ons overleggen wat voor u de beste verzendmethode is.

Bovendien hebben we ervoor gezorgd dat al onze medewerkers zijn opgeleid en gecertificeerd volgens de voorschriften en protocollen voor gevaarlijke stoffen. Dit om er zeker van te zijn dat uw gevaarlijke goederen gemakkelijk en zonder vertraging worden verzonden.

Als bedrijf dat zich inzet voor veiligheid en naleving bij het verzenden van gevaarlijke stoffen, zijn we de beste in het vervoeren van gevaarlijk materiaal. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over hoe we u kunnen helpen met uw verzendbehoeften.

Conclusie

Hazmat-transport is een gevoelige kwestie die met de grootst mogelijke zorg en aandacht moet worden behandeld. Het zou helpen als u een vrachtbedrijf zoals Luckystar Logistic inhuurt om uw hazmat-transportbehoeften af te handelen.

Verder moeten verschillende factoren in overweging worden genomen bij het hanteren van gevaarlijk materiaal, zoals classificatie, etikettering en wettelijke voorschriften. Zorg ervoor dat u zich aanmeldt voor de diensten van een vrachtbedrijf om te helpen bij het verzenden van gevaarlijke goederen.

Scroll naar boven