Podmínky a pravidla

Poslední aktualizace: 07. prosince 2023

Před použitím naší služby si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je psáno velkým písmenem, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto smluvních podmínek:

  • Partnerské stránky znamená subjekt, který ovládá stranu, je jí ovládán nebo je pod společnou kontrolou, přičemž "kontrolou" se rozumí vlastnictví nejméně 50% akcií, majetkových podílů nebo jiných cenných papírů s právem hlasovat při volbě ředitelů nebo jiných řídících orgánů.
  • Country se týká: Čína
  • Company (v této smlouvě označovaná jako "společnost", "my", "nás" nebo "naše") se vztahuje na společnost Luckystar Logistics Ningbo Co., Ltd, Room 705, Ping An Building, No. 396 Kaiming Street, Haishu District, Ningbo, Čína.
  • Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke službě, například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
  • Servis odkazuje na webové stránky.
  • Podmínky a pravidla (dále také jen "Podmínky") se rozumí tyto Podmínky, které tvoří úplnou dohodu mezi vámi a Společností ohledně používání Služby. Tato smlouva o podmínkách byla vytvořena s pomocí Generátor smluvních podmínek.
  • Služba sociálních médií třetí strany znamená jakékoli služby nebo obsah (včetně dat, informací, produktů nebo služeb) poskytované třetí stranou, které mohou být zobrazeny, zahrnuty nebo zpřístupněny prostřednictvím Služby.
  • Webové stránky odkazuje na společnost Luckystar Logistic, která je dostupná z https://lkylog.com/
  • Vy znamená jednotlivce, který přistupuje ke službě nebo ji používá, případně společnost nebo jiný právní subjekt, jehož jménem takový jednotlivec přistupuje ke službě nebo ji používá.

Poděkování

Toto jsou podmínky, kterými se řídí používání této služby, a smlouva, která platí mezi vámi a společností. Tyto Podmínky stanovují práva a povinnosti všech uživatelů týkající se používání Služby.

Váš přístup ke službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto smluvních podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které přistupují ke službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s jakoukoli částí těchto podmínek nesouhlasíte, nesmíte ke službě přistupovat.

Prohlašujete, že jste starší 18 let. Společnost nedovoluje osobám mladším 18 let používat službu.

Váš přístup ke Službě a její používání je rovněž podmíněno Vaším souhlasem se Zásadami ochrany osobních údajů Společnosti a jejich dodržováním. Naše Zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování Vašich osobních údajů při používání Aplikace nebo Webových stránek a informují Vás o Vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak Vás chrání zákon. Než začnete používat Naše služby, přečtěte si prosím pečlivě Naše zásady ochrany osobních údajů.

Odkazy na další webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které společnost nevlastní ani nekontroluje.

Společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na takových webových stránkách nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Váš přístup můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i v případě, že porušíte tyto podmínky.

Po ukončení smlouvy vaše právo na používání služby okamžitě zaniká.

Omezení odpovědnosti

Bez ohledu na jakékoli škody, které by vám mohly vzniknout, je veškerá odpovědnost společnosti a jakéhokoli jejího dodavatele podle jakéhokoli ustanovení těchto podmínek a váš výhradní opravný prostředek pro všechny výše uvedené případy omezen na částku, kterou jste skutečně zaplatili prostřednictvím služby, nebo na 100 USD, pokud jste si prostřednictvím služby nic nezakoupili.

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese společnost ani její dodavatelé v žádném případě odpovědnost za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu zisku, ztrátu dat nebo jiných informací, za přerušení provozu, za újmu na zdraví, ztráty soukromí, které vznikly v důsledku nebo v jakékoliv souvislosti s používáním nebo nemožností používat Službu, software třetích stran a/nebo hardware třetích stran používaný se Službou nebo jinak v souvislosti s jakýmkoliv ustanovením těchto Podmínek), a to i v případě, že Společnost nebo jakýkoliv dodavatel byli na možnost takových škod upozorněni, a i v případě, že nápravné opatření nesplní svůj základní účel.

Některé státy neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, což znamená, že některá z výše uvedených omezení nemusí platit. V těchto státech bude odpovědnost každé ze stran omezena v nejvyšším zákonem povoleném rozsahu.

Zřeknutí se odpovědnosti "JAK JE" a "JAK JE K DISPOZICI"

Služba je vám poskytována "TAK, JAK JE" a "TAK, JAK JE DOSTUPNÁ" a se všemi vadami a nedostatky bez jakékoliv záruky. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy se Společnost svým jménem a jménem svých přidružených společností a svých a jejich příslušných poskytovatelů licencí a služeb výslovně zříká všech záruk, ať už výslovných, předpokládaných, zákonných nebo jiných, týkajících se Služby, včetně všech předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví a neporušování práv a záruk, které mohou vyplývat z obchodního styku, průběhu plnění, zvyklostí nebo obchodních zvyklostí. Bez omezení výše uvedeného společnost neposkytuje žádnou záruku ani se nezavazuje a neprohlašuje, že služba bude splňovat vaše požadavky, že dosáhne zamýšlených výsledků, že bude kompatibilní nebo bude fungovat s jiným softwarem, aplikacemi, systémy nebo službami, že bude fungovat bez přerušení, že bude splňovat jakékoli normy výkonu nebo spolehlivosti, že bude bezchybná nebo že jakékoli chyby nebo nedostatky mohou být nebo budou opraveny.

Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, společnost ani žádný z jejích poskytovatelů neposkytuje žádné prohlášení ani záruku jakéhokoli druhu, výslovnou ani předpokládanou: (i) pokud jde o fungování nebo dostupnost služby nebo informací, obsahu a materiálů či produktů v ní obsažených; (ii) že služba bude nepřetržitá nebo bezchybná; (iii) pokud jde o přesnost, spolehlivost nebo aktuálnost jakýchkoli informací nebo obsahu poskytovaného prostřednictvím služby; nebo (iv) že služba, její servery, obsah nebo e-maily odesílané ze společnosti nebo jejím jménem neobsahují viry, skripty, trojské koně, červy, malware, časované bomby nebo jiné škodlivé komponenty.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých typů záruk nebo omezení příslušných zákonných práv spotřebitele, takže se na vás některé nebo všechny výše uvedené výjimky a omezení nemusí vztahovat. V takovém případě se však vyloučení a omezení uvedená v tomto oddíle uplatní v nejvyšším možném rozsahu vymahatelném podle platných právních předpisů.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky a vaše používání Služby se řídí zákony země, s výjimkou kolizních norem. Vaše používání Aplikace může podléhat také dalším místním, státním, národním nebo mezinárodním zákonům.

Řešení sporů

Pokud máte jakékoli obavy nebo spor ohledně Služby, souhlasíte s tím, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně kontaktováním Společnosti.

Pro uživatele z Evropské unie (EU)

Jste-li spotřebitelem Evropské unie, budou se na vás vztahovat všechna závazná ustanovení právních předpisů země, ve které máte bydliště.

Dodržování právních předpisů ve Spojených státech

Prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou vláda Spojených států amerických uvalila embargo nebo která byla vládou Spojených států amerických označena za zemi podporující terorismus, a (ii) nejste uvedeni na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády Spojených států amerických.

Oddělitelnost a vzdání se práva

Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude takové ustanovení změněno a vyloženo tak, aby bylo dosaženo cílů takového ustanovení v co největším možném rozsahu podle platných právních předpisů, a ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Zřeknutí se práva

S výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách platí, že neuplatnění práva nebo nevyžadování plnění povinnosti podle těchto Podmínek nemá vliv na možnost strany uplatnit takové právo nebo vyžadovat takové plnění kdykoli později, ani zřeknutí se porušení nepředstavuje zřeknutí se jakéhokoli následného porušení.

Překlad Tlumočení

Tyto podmínky mohou být přeloženy, pokud jsme vám je zpřístupnili v naší službě.
Souhlasíte s tím, že v případě sporu je rozhodující původní anglický text.

Změny těchto smluvních podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit podle vlastního uvážení. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás o tom informovali alespoň 30 dní předtím, než nové podmínky vstoupí v platnost. O tom, co se považuje za podstatnou změnu, rozhodneme podle našeho uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo jejím používáním po nabytí účinnosti těchto změn souhlasíte s tím, že se budete řídit upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami zcela nebo zčásti nesouhlasíte, přestaňte prosím webové stránky a službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto smluvních podmínek, můžete nás kontaktovat: