Hazmat nákladní přepravní služba

Nebezpečné materiály, které by se mohly za určitých podmínek vznítit nebo explodovat, jako je vlhkost a vlhkost, jsou nebezpečně reaktivní látky. Mohou existovat jako plyny, kapaliny nebo pevné látky. Chlor a vodík jsou dva příklady typických nebezpečně reaktivních materiálů.

Organický peroxid a oxidační činidla třídy 5

V ideálním případě jsou nebezpečné materiály v této třídě rozděleny do dvou divizí. Jedná se o materiály, které při hoření produkují kyslík. Nebezpečné zátěže v této třídě lze umístit do následujících divizí:

  • Oxidační činidla, jako je peroxid vodíku
  • Organické peroxidy, jako je bělidlo

Oxidační činidla jsou nebezpečné látky, které mají potenciál vznítit a spálit jiné věci. Mohou existovat jako plyny, kapaliny nebo pevné látky. Mezi běžná oxidační činidla patří například kyslík a kyselina dusičná.

Nebezpečné sloučeniny jako organické peroxidy mají potenciál se vznítit nebo explodovat. Mohou existovat jako plyny, kapaliny nebo pevné látky. Acetonperoxid a methylethylketonperoxid jsou dva příklady typických organických peroxidů.

Třída 6 Toxické a infekční látky

Nebezpečné látky v této třídě jsou obvykle rozděleny do následujících kategorií:

  • Jedovaté látky, jako jsou pesticidy.
  • Etiologické (infekční) látky.

Nebezpečné materiály, známé jako toxické chemikálie, mohou být vdechnuty, spolknuty nebo absorbovány kůží, což může mít za následek smrt nebo vážné zranění. Mohou existovat jako plyny, kapaliny nebo pevné látky. Arsen a kyanid jsou dva příklady typických jedovatých chemikálií.

Nebezpečné sloučeniny, které mohou infikovat lidi nebo zvířata, jsou známé jako infekční látky. Mohou existovat jako plyny, kapaliny nebo pevné látky. Mezi nejrozšířenější infekční agens patří bakterie a viry.

Radioaktivní materiál třídy 7

Radioaktivní plakát

Nebezpečné materiály zařazené do této třídy nebezpečných látek jsou ty, které obsahují radioaktivní sloučeniny. To znamená, že emitují záření, které je nebezpečnou látkou. Mohou existovat jako plyny, kapaliny nebo pevné látky. Radioaktivní prvky uran a plutonium jsou dva příklady.

Navíc cokoli, co produkuje více radioaktivní aktivity na gram než 0,002 mikrokurií, je považováno za radioaktivní látky. Tato klasifikace zahrnuje položky, které zahrnují uran a radium, ale nerozděluje je do podtříd.

Třída 8 Korozivní materiály

Korozívní

Jedná se o látky, které jsou určeny ke korozi v jakékoli formě. Některé z nebezpečného zboží, které lze zařadit do této kategorie, zahrnují lithium-iontové baterie a domácí čisticí prostředky. Mohou existovat jako plyny, kapaliny nebo pevné látky.

Třída 9 Různé nebezpečné zboží

Tato třída je určena pro předměty, které mohou být nebezpečné, ale nespadají do žádné z ostatních osmi kategorií. Suchý led, automobilové součástky (jako jsou airbagy) a lithium-iontové baterie jsou několik příkladů položek v rámci třídy devět. Přicházejí v pevné, kapalné nebo plynné formě.

Pravidla Hazmat Shipping

Každou nebezpečnou látku, kterou přepravce přepravuje během přepravy nebezpečných látek, musí doprovázet přepravní papír připravený v souladu s HMR. Přeprava nebezpečného materiálu podléhá předpisům DOT ve Spojených státech.

K zajištění bezpečné přepravy nebezpečného zboží má ministerstvo dopravy (DOT) přísné pokyny, zákon o přepravě nebezpečných materiálů a předpisy o nebezpečných materiálech, které je třeba dodržovat.

Tyto směrnice a zákony o nebezpečných materiálech mají chránit obecné lidi a životní prostředí před možnými negativními dopady nebezpečných předmětů.

Jako odesílatel je důležité, abyste se seznámili se všemi platnými zákony o přepravě nebezpečných látek. To vám usnadní přepravu nebezpečných materiálů.

Důležité faktory během nebezpečné přepravy

Existuje několik zásadních faktorů, které musíte zvážit, pokud chcete přepravovat nebezpečné materiály. Mezi tyto faktory patří:

Značení

Jako odesílatel jste odpovědní za správné označení nebezpečných obalů. Pro každou z mnoha klasifikací vyvinul DOT štítky. Musí být vytištěny odesílatelem a nemohou být vyrobeny ručně bez sankcí. DOT rozlišuje tyto štítky podle jejich velikosti, tvaru a barvy.

Obal

Dalším důležitým aspektem při přepravě nebezpečných látek je balení nebezpečných materiálů. Při přepravě nebezpečných věcí platí různé klasifikace. Musíte zajistit, aby všechny nebezpečné materiály byly ve správné „obalové skupině“.

Toto hodnocení má pomoci dopravcům při určování potenciálního nebezpečí balíku a následně vhodné manipulační strategie. DOT rozděluje tyto organizace do tří kategorií:

Skupina balíčků I: Nebezpečné materiály v rámci kategorie představují největší riziko. To znamená, že součásti v balení mohou nejvíce poškodit životní prostředí, pokud se s nimi nesprávně zachází.

Skupina balení II: Nebezpečné materiály, které spadají do této divize, jsou považovány za středně škodlivé. Nejsou neškodné, ale nadělají jen malou škodu, pokud s nimi dopravce špatně zachází.

Skupina balení III: Třetí skupina balení zahrnuje produkty s nejnižším rizikem pro životní prostředí. Stále představují riziko a je třeba s nimi zacházet opatrně, ale vzhledem k vnitřnímu nebezpečí materiálu tak činí s nejmenším rizikem.

Správná dokumentace

Pokud chcete přepravovat nebezpečné materiály, je vyžadováno prohlášení odesílatele pro nebezpečné zboží. Zajistěte, aby byly v tomto dokumentu zahrnuty všechny informace týkající se zasílaného nebezpečného zboží a správné praxe pro manipulaci a přepravu materiálů.

Podle federálního zákona 49 CFR část 172 podčást C nastiňuje předpisy pro přepravu papíru. Přepravní papír je jakýkoli přepravní doklad, který vyhovuje normám této Hlavy a informuje o nebezpečí pro účely předpisů o nebezpečných materiálech.

Každá osoba, která nabízí přepravu nebezpečných věcí, musí uvést materiály na přepravním dokladu, který odpovídá specifikacím HMR. Každou nebezpečnou látku, kterou přepravce přepravuje, musí doprovázet přepravní papír připravený v souladu s HMR.

Dále je důležité mít na paměti, že materiál, který není nebezpečným materiálem v souladu s touto podkapitolou, nesmí být nabízen k přepravě nebo přepravován, pokud jeho popis na přepravním papíru obsahuje třídu nebezpečnosti nebo identifikační číslo specifikované v 49 CFR 172.101 , s výjimkou materiálů v Doporučení OSN, Technických pokynech ICAO nebo Kodexu IMDG.

Kromě toho podle předpisů o přepravě nebezpečných látek musí přepravní papír obsahovat telefonní číslo pro nouzovou pomoc. Poskytnuté telefonní číslo je často pod dohledem během přepravy nebezpečných materiálů a skladování.

Kontaktními informacemi musí být osoba, která je obeznámena s odesílanými nebezpečnými produkty a správnými protokoly reakce na mimořádné události nebo která má rychlý přístup k někomu, kdo je zná.

Musíte mít aktivní smlouvu s poskytovatelem služeb, pokud číslo používáte pro jednoho, jako je CHEMTREC. Poštovní papír musí toto telefonní číslo viditelně obsahovat.

Označení

Podobně jako u označování, 49 CFR, Hlava D, Část 172 popisuje normy pro označování obalů. Balík musí být označen správným přepravním názvem a identifikačním číslem pro všechny nebezpečné materiály, které obsahuje. Označení musí být čitelné, v angličtině a nesmí být překryto jinými štítky nebo značkami.

V závislosti na materiálu mohou existovat další požadavky na značení. Pokud to 172.203 nařizuje, musí být technické názvy pro nehromadné obaly označeny v závorkách správným přepravním názvem (k). ORM-D a omezená množství nevyžadují identifikační čísla.

Proces přepravy nebezpečných látek

Proces přepravy nebezpečných materiálů je podobný jako u jiného zboží. Podstatný rozdíl je v péči a bezpečnostních opatřeních, která je třeba dodržovat při přepravě nebezpečných látek.

Prvním krokem, pokud chcete přepravovat nebezpečné materiály, je najít správný přepravní kontejner. To může být náročné, protože některé předpisy a normy stanoví, které kontejnery by se měly používat pro konkrétní zátěže nebezpečných látek.

Pokud například zasíláte nebezpečné náklady, které obsahují barvy, chemikálie, hořlavé kapaliny a radioaktivní materiály.

Kromě toho byste měli zajistit, aby vaši zaměstnanci nebo speditéři byli řádně vyškoleni. Adekvátní školení může pomoci zjistit, že vaši pracovníci rozumí klíčovým faktorům, které je třeba vzít v úvahu při výběru kontejneru pro vaše nebezpečné zásilky.

Jakmile budete mít kontejner, dalším krokem je zajistit, aby byl správně označen. To znamená tisk správných upozornění, pokynů a názvu pro přepravu na štítku. Pokud to neuděláte, mohou být uloženy vážné sankce.

Ujistěte se, že na štítek zásilky nebezpečných látek uvádíte také všechny speciální pokyny. Dále by měl být štítek umístěn na viditelném místě pro pohodlí po celou dobu přepravy.

Posledním krokem je zajistit, aby byly nebezpečné materiály řádně zabaleny. V této fázi se ujistěte, že jsou ve správné obalové skupině a zabaleny podle předpisů pro konkrétní třídu nebezpečnosti.

Správné zabalení nebezpečných nákladů navíc zajistí, že jsou bezpečné pro přepravu. Při přepravě nebezpečných materiálů by bylo škodlivé mít během přepravy úniky nebo rozlití.

Role odesílatele při přepravě nebezpečných materiálů

Odesílatel přepravující nebezpečný náklad je odpovědný za zveřejnění přesných požadavků. Pokud nemáte potřebné informace a znalosti o přepravě nebezpečných materiálů jako přepravce, bylo by nejlepší najmout si spediční společnost.

Kromě toho, aby se omezil zmatek, je důležité jasně vyjádřit podrobnosti o těchto produktech předtím, než dodavateli poskytnete náklad. Pokud má dodavatel podrobnosti o nebezpečných materiálech, které přepravuje; bylo by snadné zjistit bezpečnost.

Odesílatelé přepravující nebezpečné materiály musí poskytnout všechny potřebné informace pomocí dobře udržovaného bezpečnostního listu materiálu (SDS), který jim v tom pomůže. Můžete také použít tabulku nebezpečných materiálů ke správné klasifikaci a poskytnutí podrobností o přepravovaných nebezpečných materiálech.

Role makléře v přepravě nebezpečných látek

Zprostředkovatelé zásilek nebezpečných látek musí mít osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Zprostředkování nákladu potřebuje certifikaci o nebezpečnosti, než může plánovat jakoukoli formu nebezpečného nákladu.

Na rozdíl od certifikace hazmat odesílatelů a příjemců se tato certifikace nezabývá bezpečnou manipulací a skladováním nebezpečných materiálů. Místo toho se akreditace makléře zaměřuje na dodržování federálních předpisů o nebezpečných materiálech ministerstva dopravy (HMR).

Zprostředkovatelé musí prosazovat určitou úroveň profesionality v nebezpečné přepravě, protože jednají jako zástupce odesílatele. Makléři, kteří si chtějí ponechat svou licenci, která vyprší po třech letech, se musí dobře orientovat ve všech problémech souvisejících s přepravou nebezpečných látek.

Broker by se měl také dobře orientovat v následujících oblastech:

  • Třídy Hazmat
  • Pravidla pro balení nebezpečných látek a značení
  • Přepravní dokumentace

Kromě toho se ujistěte, že se zeptáte svého zprostředkovatele nákladní dopravy, jak postupují při udržování certifikace nebezpečných látek, protože její udržování může být tak komplikovaný postup.

Vztah mezi bezpečností a nebezpečnou přepravou

Nejdůležitějším hlediskem při přepravě nebezpečných nákladů je bezpečnost. Při použití správného balení a vybavení, uvedení správných informací o produktu a dodržení všech požadavků na přepravu nebezpečného zboží je možné bez problémů přepravovat nebezpečné chemikálie (federální předpisy o nebezpečných materiálech).

Jak již bylo zmíněno, všechny dokumenty předložené odesílateli musí obsahovat spolehlivé číslo tísňového volání, na které může dopravce zavolat v případě, že se něco stane, a požadované informace týkající se čísel OSN.

Bezpečnost lidí a životního prostředí je pro nás jako nákladní společnost tím nejdůležitějším zájmem. Třída nebezpečných látek přítomných v našich přepravních kontejnerech musí být obvykle uvedena na štítcích připevněných na vnější straně nákladu.

Kromě toho musí mít kapitáni lodí a řidiči nákladních vozidel certifikaci Hazmat Certified a jejich komerční řidičský průkaz by měl obsahovat označení Hazmat Endorsement (CDL). Přeprava nebezpečných materiálů může být provedena bezpečně a bez dodatečného času pro vaši zásilku, pokud jsou přijata všechna nezbytná bezpečnostní opatření a každý v dodavatelském řetězci je náležitě vyškolen a certifikován.

Nejlepší Hazmat nákladní společnost

Pokud uvažujete o přesunu nebezpečných materiálů kdekoli na světě, budete potřebovat spolehlivou a certifikovanou přepravní společnost nebezpečných látek. Luckystar Logistic nabízí nejlepší služby v oblasti přepravy nebezpečných látek v oboru.

Naše společnost investovala do zajištění toho, že máme tým zkušených a vyškolených odborníků na manipulaci s jakýmkoli nebezpečným materiálem. Tým zaručuje, že s vaším nebezpečným materiálem bude nakládat s maximální péčí a pozorností k detailu.

Nabízíme také různé možnosti přepravy nebezpečných materiálů. Váš výběr způsobu dopravy může být určen vašimi potřebami a typem přepravovaného nebezpečného nákladu. Dostupné způsoby dopravy zahrnují následující:

  • Letecká přeprava
  • Námořní přeprava
  • Pozemní kamionová doprava

Můžete se s námi poradit o nejlepším způsobu dopravy pro vás.

Kromě toho jsme zajistili, že všichni naši zaměstnanci jsou vyškoleni a certifikováni podle předpisů a protokolů o přepravě nebezpečných látek. Je to proto, abyste se ujistili, že vaše nebezpečné zboží je přepravováno snadno a bez zpoždění.

Jako společnost, která se zavázala k bezpečnosti a dodržování předpisů při přepravě nebezpečného nákladu, jsme nejlepší v přepravě nebezpečného materiálu. Můžete nás kontaktovat, abyste se dozvěděli více o tom, jak vám můžeme pomoci s vašimi přepravními potřebami.

Závěr

Přeprava nebezpečných látek je citlivá záležitost, která by měla být řešena s maximální opatrností a pozorností. Pomohlo by, kdybyste si najali nákladní společnost, jako je Luckystar Logistic, aby se postarala o vaše potřeby přepravy nebezpečných látek.

Při manipulaci s nebezpečným materiálem je dále třeba vzít v úvahu několik faktorů, jako je klasifikace, označování a právní předpisy. Ujistěte se, že se zaregistrujete do služeb přepravní společnosti, která vám pomůže s přepravou nebezpečného nákladu.